+ NEVERHOOD +

49 tekstów – auto­rem jest + NE­VERHOOD +. 

* TAM * (Tekst Piosenki)

Wciąż o To­bie myślę
Jak o ni­kim na Ziemii,
Znów me myśli czyste,
Kochać Cię chce się mi...

Mówię, że ne będę
A znów jes­tem na dnie.
Nie wiem już co błędem
a co dob­re dla mnie ...

Ref [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 września 2015, 18:58

PRZEMIANA : śmierć samotności i zagubienia

Bra­cia Sołlost oraz Sołlołn
to zna­jomi na­si wspólni.
Pot­ra­fimy ich pocieszać
swą miłością obopólną.

Kiedy przyszli do nas pukać
zimną wie­czo­rową porą,
wpuści­liśmy ich do środka,
gdyż ich szu­kał oj­ciec Sorroł.

Trze­ba zmienić wam imiona,
by was ta­ta już nie znalazł.
Nie ma co za długo zwlekać.
Trze­ba zro­bić to już zaraz.

Więc Ty już nie jes­teś Sołlon,
zwiesz od te­raz się Sołiwol.
A twój brat ma imię dłuższe...
Aj­dyspajzdem Endłylkilol. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 września 2015, 17:58

Niczym się te­raz nie przejmuj.
To nor­malne, że mu­sisz czegoś
nie zro­bić do końca jak należy
a po­tem z tym przesadzić
by os­ta­tecznie zna­leźć złoty środek.

Naj­ważniej­sze, że go odnalazłeś. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 2 września 2015, 23:44

1 września : ZMIANA

Zmienić nie można się na siłę.
Na zmianę mu­si przyjść czas.

Gdy błędów ty­le popełniłeś
i w końcu do­syć ich masz
to właśnie jest dla Ciebie znak,
że naj­wyższa po­ra przyszła by się zmienić.

Ja dziś to właśnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 września 2015, 15:51

IMPLOŁD

Jeszcze tyl­ko dziesięć dni
i czter­naście lat już mija
odkąd DA­BYL­JU TI CI
wnet się w zgliszcza obróciło.

Ja docze­kać się nie mogę
i dech w pier­si mi zapiera
na myśl o tym, że to będzie
no­wy al­bum band SLAYER'a.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 31 sierpnia 2015, 06:27

4 J.

Nig­dy więcej nie bój się.
Ciem­nej no­cy stań się strachem.
Ran­kiem ut­kaj gęstą mgłę,
białą pajęczynę.

Kochaj pew­nie, tak jak wilk...
Całym ser­cem, bez wątpienia.
Aż zro­zumiesz, że masz tylko
jedną tą jedyną. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 30 sierpnia 2015, 04:24

* PRZEZNACZENIE *

Ni­by jak mog­li­byśmy się rozstać
kiedy nie możemy żyć bez siebie ?

Prze­cież jes­teś dla mnie stworzona,
tak sa­mo jak ja jes­tem stworzo­ny dla Ciebie.

Gdy coś ta­kiego jak nas
dwo­je ludzi wza­jem­nie połączy

wte­dy rzecz pew­na jest jed­na ...
że na­wet śmierć nie jest ich w sta­nie rozłączyć.

* J.M. and M.G. 4EVER * 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 sierpnia 2015, 16:49

Po­noć żad­na pra­ca nie hańbi ...
Jest jed­nak kil­ka
zhańbionych przez ludzi zawodów
i to tych, które ważą na czyimś życiu ...

To po­lic­jant, który za­miast łapać przestępców
cze­pia się błachostek,
ut­rudniając życie niewin­nym ludziom ...

To sędzia, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 sierpnia 2015, 04:34

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 12 sierpnia 2015, 08:49

PŁYNNA ZGUBA

Al­ko­hol niszczy wszystko...
zdro­wie, rodzinę, pasje...

Każdy, ko­go
szczęście prysło
przez niego na­wet chwilowo
przyz­na mi świętą rację
i po­wie, że z pi­cia jeszcze nikomu
nic dob­re­go nie wyszło.

W pra­cy sprze­daję go stoczo­nym mentom,
zwykłym oby­wate­lom po­pijającym dla relaksu,
ludziom, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 lipca 2015, 06:32

+ NEVERHOOD +

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

+ NEVERHOOD +

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

9 września 2015, 18:58+ NE­VERHOOD + do­dał no­wy tek­st * TAM * (Tek­st [...]

4 września 2015, 17:58+ NE­VERHOOD + do­dał no­wy tek­st PRZEMIANA : śmierć sa­mot­ności [...]

2 września 2015, 23:44+ NE­VERHOOD + do­dał no­wy tek­st Niczym się te­raz nie [...]

1 września 2015, 15:51+ NE­VERHOOD + do­dał no­wy tek­st 1 września : ZMIANA

1 września 2015, 14:37+ NE­VERHOOD + sko­men­to­wał tek­st Łukasz

31 sierpnia 2015, 06:27+ NE­VERHOOD + do­dał no­wy tek­st IMPLOŁD

30 sierpnia 2015, 04:24+ NE­VERHOOD + do­dał no­wy tek­st 4 J. 

29 sierpnia 2015, 16:49+ NE­VERHOOD + do­dał no­wy tek­st * PRZEZ­NACZE­NIE * 

25 sierpnia 2015, 10:52niskober sko­men­to­wał tek­st Ponoć żad­na pra­ca nie [...]

25 sierpnia 2015, 04:34+ NE­VERHOOD + do­dał no­wy tek­st Ponoć żad­na pra­ca nie [...]